Opuścić dom wariatów!

6 grudnia, 2021 0 przez Henryk Piec

(English version below) W odpowiedzi na ostatni felieton p. Hatalskiego (cóż za bezpardonowa szarża!) zmuszony jestem nakreślić słów kilka. Po pierwsze, co sądzi Konfederacja o Unii Europejskiej, to powszechnie wiadomo, bo przecież stanowisko jej liderów wielokrotnie przewija się w  środkach masowego przekazu. Czego nie rozumie Konfederacja tego nie wiem, bo nie jestem rzecznikiem formacji, więc o szczegóły należy pytać u  źródła. Żeby sprawa była jasna – tak, analizuję wypowiedzi Konfederatów i staram się je ułożyć na mapie czasu i przestrzeni politycznej jaka nas otacza.  Nie wiem czy zaskoczę Pana, ale to samo czynię z wypowiedziami polityków PiS, KO, Lewicy, PSL. Czytam tytuły, po lekturze których człowiek ma ochotę się upić i skakać przez szablę do utraty tchu. Gdyby były to wydania papierowe zaniósłbym je niezwłocznie w miejsce, gdzie król chadza samotnie.  A ja to czytam… Zmierzam do tego, że prezentuję własne poglądy, które kształtuję w oparciu o szeroki wachlarz programów, wypowiedzi, artykułów i felietonów, nawet takich, po których opróżniam zawartość żołądka. I dalej idę skakać przez szablę.

Szanowny Panie Tadeuszu (niech będzie mi wolno tak napisać) jestem przeciwnikiem UE w obecnym jej kształcie, a kierunek w którym zmierza (my niestety z nią) prowadzi nas nad nadmorski klif. Tam już tylko jeszcze jeden mały kroczek…Zdaje się, że prezes Kaczyński w końcu to zauważył: „Ciężkie terminy przyszły na Europejczyków. Niemcy wyłożyły karty na stół i chcą budowy IV Rzeszy. My na to nie pozwolimy!” –  powiedział prezes PiS. Rozbierzmy to zdanie na części pierwsze. Nie wiedzieliśmy, że Niemcy posiadają znaczoną talię kart!? Przecież oni nawet nie ukrywali asów w rękawach!!! Traktat Konstytucyjny UE został skreślony w 2004 r. i tylko dlatego, iż odrzuciły go społeczeństwa Francji i Holandii – nie wszedł w życie. Od 17 lat wiadomo, gdzie zmierza Unia Europejska i że nową biblią dla zachodnioeuropejskich lewicowych elit jest Manifest z Ventontene! Ponieważ nie udało im się wejść drzwiami (bo obywatele powiedzieli NIE) próbują wejść oknem. Jak oknem im się nie uda, to proszę uważać na komin.

Od polityków oczekuję, że będą reagowali nie dopiero wówczas, gdy partner w grze „wyłoży karty na stół”, a gdy będzie karty trzymał w ręku zakryte. Jak się nie umie grać w pokera, to się nie siada do stołu! A teraz wielkie aj-waj, bo Niemcy wyłożyli karty. Ręce opadają po sam sufit.

Jeszcze jedna rzecz. Nie uważam, aby nasze członkostwo w UE było psu na budę. Polska wykonała wielki cywilizacyjny skok, krwawiąc przy tym okrutnie, np. 2 – milionowa emigracja za chlebem, bo w Polsce go nie było.  

Osiągnęliśmy już wiek pełnoletni i pora jak najszybciej wyprowadzić się od toksycznych opiekunów. Różnica między nami polega na tym, że Pan chce ich jeszcze ratować. Ich się nie da ratować, oni są  jak w alkoholicznym ciągu, dzień w dzień narąbani – ostatnio wpadli na pomysł, żeby nie używać nazwy Świąt Bożego Narodzenia. Zachodnioeuropejska lewica zniszczy Europę i tych którzy tej Europy (rozumianej jako wspólnota łacinników) chcą bronić.  Musimy jak najszybciej utworzyć falangę (z tymi co chcą) i powoli, planowo opuścić dom wariatów.

Henryk Piec

Escape from the madhouse!

In response to the last column of Mr. Hatalski. I am forced to write a few words. First of all, what the Confederation thinks about the European Union is widely known, because the position of its leaders appears many times in the mass media. What the Confederation does not understand, I do not know, because I am not a spokesman for the formation, so for details you should ask at the source. To be clear – yes, I analyze the Confederates’ statements and try to put them on the map of time and political space that surrounds us. I do not know if I will surprise you, but I do the same with the statements of politicians from PiS, KO, Lewica and PSL. I read titles that make him want to get drunk and scratch the wall. If they were paper editions, I would take them immediately to a place where the king walks alone. And I’m reading this … My goal is to present my views, which I shape on the basis of a wide range of programs, statements, articles and columns, even those after which I feel like vomiting.

Dear Tadeusz, yes, I am an opponent of the EU in its present shape, and the direction in which the EU is heading (unfortunately we are going together) leads us to a seaside cliff. Then just one small step… It seems that Jarosław Kaczyński has finally noticed this: “Difficult times are ahead for Europeans. The Germans have laid their cards on the table and want to build the Fourth Reich. We will not allow it! – said the PiS president. Let’s break this sentence down into the first parts. We didn’t know Germany had a bogus deck of cards !? After all, the EU Constitutional Treaty was written in 2004, and just because it was rejected by the peoples of France and the Netherlands, it did not enter into force. It has been known for 17 years where the European Union is heading and that the new bible for the Western European leftist elite is the Ventontene Manifesto! As they failed to enter through the door (citizens of two countries said NO), they try to enter through the window. If they fail, they will try through the chimney.

I expect politicians to react not only when a game partner “puts his cards on the table”, but also when he keeps the deck facedown. If you don’t know how to play poker, don’t sit at the table! And now big aj-waj, because the Germans have spread the cards out on the table. Hands drop to the floor.

One more thing. I am not saying that our membership of the EU is a waste of time. Poland made a great civilization leap, cruelly bleeding out, for example, 2 million people emigrated from Poland in search of bread. Poland did not give them a chance.

We have reached the age of majority and it is time to move out of our toxic caregivers’ home as soon as possible. The difference between us is that the Lord still wants to save them. It is impossible to save them, they are like in an alcoholic trance, drunk every day – recently they came up with the idea not to use the name Christmas. Crazy people! The Western European left will destroy Europe and those who want to defend it (understood as a community referring to the cross). We need to create a phalanx as soon as possible (with those who wish) and slowly leave the madhouse as planned.

Henryk Piec